Všeobecné obchodní podmínky | Sekvoia

Všeobecné obchodní podmínky

I.

Obecná ustanovení

 

 1. Pokud je v těchto Všeobecných obchodních podmínkách (dále jen VOP) použito označení „fa Sekvoia“, je tím míněna firma Sekvoia s.r.o..

 

 1. Tyto VOP jsou nedílnou součástí kupních smluv, smluv o dílo či servisních smluv jakož i jiných smluvních vztahů, uzavíraných mezi firmou Sekvoia s.r.o. a jejími odběrateli v oblasti dodávek (prodeje) sedacích systémů. Textové formulace uvedené ve smlouvě jsou nadřazené těmto VOP. Dohodnou-li se smluvní strany na jiných podmínkách, než jsou uvedeny v těchto VOP, je tato dohoda platná pouze za předpokladu písemné formy této dohody a to jen ve znění jednotlivých odchylných ustanovení v příslušných smlouvách nebo dodatcích k nim, stvrzených podpisy oprávněných zástupců smluvních stran.

 

 1. Je-li zakázka realizována bez smlouvy, pouze na základě závazné písemné objednávky, jsou textové formulace uvedené v objednávce nadřazené těmto VOP. V bodech, kde nedochází k rozporu mezi textem závazné objednávky a těmito VOP, platí v plném rozsahu tyto všeobecné obchodní podmínky.

 

 1. Tyto VOP mají přednost před jakýmikoliv jinými obchodními podmínkami kupujícího. VOP jsou veřejné, volně dostupné v sekretariátu fy Sekvoia s.r.o..

 

 1. Vztahy neupravené smlouvou nebo těmito VOP se řídí platnými legislativními předpisy Slovenské republiky. Pro řešení případných sporů je rozhodující slovenské právo.

 

 1. Vedlejší ujednání a jakékoliv změny uzavřené smlouvy vyžadují písemnou formu s připojeným podpisem obou smluvních stran.

 

 1. Smluvní partner fy Sekvoia s.r.o. nesmí bez výslovného písemného souhlasu fy Sekvoia s.r.o. postoupit práva z této smlouvy třetím osobám nebo je zastavit.

 

II.

Prodejní a dodací podmínky (dále PDP)

 

 1. Tyto PDP platí pro všechny zakázky fy Sekvoia s.r.o. realizované na základě smlouvy nebo závazné písemné objednávky. Kupní smlouvy, smlouvy o dílo a další smlouvy zmíněné pod bodem 2 článku I. nabývají účinnosti jejich podpisem oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

 

 1. Fa Sekvoia s.r.o. zpracovává nabídky na základě zadání a tyto jsou, až do písemného potvrzení objednávky, nezávazné. Objednatel je povinen nabídku ověřit z hlediska svých potřeb a při vzniku rozporů nebo nejasností o tomto výsledku informuje firmu Sekvoia s.r.o. s uvedením konkrétního vyjádření k technickému řešení nabízeného díla, zástavbě do stávající technologie apod.

Fa Sekvoia s.r.o. si vyhrazuje vlastnické právo a autorská práva na nabízená řešení, předané vzory, náčrtky a technické výkresy. Objednatel se zavazuje nepředávat tyto je třetím osobám.

 

 1. Pro rozsah a podmínky dodávky je určující potvrzení objednávky resp. obsah příslušné smlouvy.

 

 1. Nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak, bude objednávka resp. kupní smlouva či smlouva o dílo obsahovat zejména tyto údaje:

 

 • identifikační údaje o firmách kupujícího a prodávajícího
 • odkaz na objednávku, její číslo a datum vystavení
 • kontaktní osobu odběratele, oprávněnou jednat ve věcech objednávky, včetně spojení (e-mail, mobil, případně jiný telefon, fax) – předmět dodávky:

  počet ks

  rozměrové a jakostní údaje

  údaje o materiálu (jakost, normy, atest, dodavatel)   povrchová ochrana

  cenové ujednání, fakturace a platební podmínky (zálohy, etapová fakturace)   montážní podmínky   požadavek na zkušební filtr   servisní smlouva   dodací lhůty   způsob plnění (dílčí dodávky)   požadavky na zabalení

  způsob odběru zboží, požadavky na dopravu

 

Chybějící údaje budou doplněny firmou Sekvoia s.r.o. do návrhu smlouvy nebo budou firmou Sekvoia s.r.o. uvedeny do potvrzení objednávky.

 

 1. Náklady na doplňková zařízení, jejichž potřeba vyplyne místních podmínek nebo spojení s technologií objednatele, dodatečné požadavky objednatele nebo změny či zákonné požadavky vzniklé po uzavření smlouvy, nese kupující. Kupující nese také náklady na stavební práce, které jsou potřebné pro instalaci dodávaného zařízení.

 

 1. Smluvní strany se mohou dohodnout na dílčích dodávkách a etapové fakturaci.

 

 1. Dodací lhůta počíná běžet datem uvedeným v příslušné smlouvě.

 

 1. Dodržení dodací lhůty je podmíněno splněním všech smluvních povinností kupujícího (odběratele), zejména pak úhrady dohodnutých záloh a splnění oboustranných výkonů.

 

 1. Bude-li kupující požadovat změny po potvrzení objednávky nebo zpozdí-li výkony náležející podle smlouvy jemu, prodlouží se dodací lhůta o čas, který je potřeba k provedení změn a k tomu o dalších 7 pracovních dnů.

 

 1. Dodací lhůta platí za dodrženou, jestliže do jejího uplynutí předmět dodávky opustil závod prodávajícího nebo byla-li v řádném termínu kupujícímu oznámena připravenost dodávky k odeslání.

 

 1. Jde-li jen o dodávku zboží, přechází riziko z odeslání dodávky (zejména krádež, poškození, zničení) na kupujícího. Odeslání platí za dokonané, jakmile předmět dodávky opustí závod prodávajícího.

 

 1. Byla-li smluvně dohodnuta přejímka, je její provedení určující pro přechod rizika z odeslání. Přejímka však musí být kupujícím provedena bezodkladně tj. do tří dnů po oznámení o připravenosti a kupující nemůže převzetí odmítat pro zjištění nepodstatných závad.

 

 1. Při dodávkách zařízení včetně montáže je zákazník (kupující, objednatel) povinen převzít zařízení. Předání resp. převzetí bude provedeno i při zjištění nepodstatných vad. Před předáním není dovoleno, není-li k tomu písemně dán souhlas firmou Sekvoia s.r.o., aby bylo zařízení uživatelem provozováno. Dojde-li k takovému provozování zařízení, je to zcela na riziko kupujícího, včetně úhrady škod na zařízení z titulu předčasného uvedení zařízení do provozu.

 

 1. Dostane-li se objednatel (kupující) do prodlení s úhradou faktur, je dodavatel (prodávající) oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,5% z hodnoty zpožděné platby za každý týden prodlení.

 

 1. Pokud se kdykoliv v průběhu realizace zakázky projeví, že předmět plnění nemůže být dodán v souladu s termíny plnění a to z viny objednatele (kupujícího), musí o tom objednatel (kupující) písemně informovat dodavatele s udáním náhradního, co nejdříve možného termínu plnění, a to bez odkladu, avšak v žádném případě nejpozději do 5-ti dnů od doby, kdy mu bylo zpoždění nebo pravděpodobná možnost zpoždění známa.

 

 1. Cena se stanoví dohodou obou smluvních stran a je pevná.

 

Ceny dodávaného zařízení jsou fco závod a neobsahují žádné vedlejší náklady, jako např. balení, clo, přepravné na místo instalace, složení nákladu, stejně jako DPH a pojištění, bylo-li pojištění na žádost kupujícího zajištěno prodávajícím.

 

 1. Pokud není dohodnuto jinak, poskytne kupující tyto platby na bankovní účet fy Sekvoia s.r.o.:

60% záloha z celkové kupní ceny po obdržení potvrzení objednávky

30% z ceny celkového předmětu dodávky, jakmile bude dodávka připravena k odeslání

10% z kupní ceny během měsíce od předání dodávky

 

 1. Při prodlení s úhradou faktur za dodávky je fa Sekvoia s.r.o. oprávněna účtovat úroky 0,5% za každý týden prodlení do výše 5% z celkové kupní ceny, při dále trvajícím prodlení pak úroky z prodlení ve výši repro sazby stanovené Českou národní bankou, zvýšené o 7 procentních bodů (nařízení vlády č.163/2005 Sb.).

 

 1. Kupující není oprávněn zadržovat platby nebo uplatňovat zápočet vzájemných pohledávek bez výslovného písemného souhlasu prodávajícího.

 

 1. Záruka na dodaná zařízení činí 24 měsíců. Záruční lhůta počíná běžet od data dodávky, není-li dohodnuto jinak. Na žádost kupujícího a s přihlédnutím k charakteristice provozu může být dohodnuta i záruka delší, zejména však za podmínky uzavření dlouhodobé servisní smlouvy. Záruka na zařízení pozbývá platnosti, pokud dojde ze strany objednatele (kupujícího, provozovatele) k neodborným zásahům do zařízení bez domluvy s výrobcem (dodavatelem).

 

 1. Fa Sekvoia s.r.o. neručí za škody na zařízení či majetku objednatele (kupujícího, provozovatele) vzniklé v důsledku provozování námi dodaných zařízení.

 

 1. Fa Sekvoia s.r.o. neručí za škody na zařízení či majetku třetích osob vzniklé v důsledku provozování námi dodaných zařízení.

 

 1. Dodané zboží zůstává až do úplného zaplacení vlastnictvím fy Sekvoia s.r.o..

 

 1. S realizací smlouvy o dílo bývají spojeny montáže zařízení a instalace dodávky do stávající technologie kupujícího. Montážní podmínky budou předmětem příslušné smlouvy a budou přihlížet ke konkrétním podmínkám daného provozu.

 

Tyto „Všeobecné obchodní podmínky“ s platností od 15.10.2013 vydal:

 
Ing. Peter Vizváry
prokurista společnosti Sekvoia s.r.o.